Natuurtuin

Westerpark
Zoetermeer
www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl/


Fotoalbum »

Contactpersoon:

079 -3200257


Openingstijden:

Van half maart tot eind november is de tuin doorlopend geopend.


Ligging en bereikbaarheid:

De natuurtuin is gelegen op het eiland in het Westerpark. Openbaar vervoer: vanaf NS-station Den Haag CS, Zoetermeer Randstadrail, station Meerzicht, 15 min. lopen.


Toegang:

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Slecht begaanbaar voor invalidewagens.


In het midden van de jaren 1970 werd in een nieuw aan te leggen park aan de westkant van Zoetermeer een heemtuin van 2 ha gepland, die een sterke wisselwerking met de directe omgeving diende te hebben. Bij het ontwerp (R. de Vries en F. Cardinaal) werd uitgegaan van landschapselementen die in de omgeving van Zoetermeer voorkomen, zoals zomer- en wintergraanakkers, een boomgaard, moeras met riet en biezen, bloemrijke hooilanden, sloten en singels, een braakliggende hoek en een griend.

Als gevolg van deze aanpak besloot men zich tot twee grondsoorten te beperken, klei en veen. Klei was al in de ondergrond aanwezig, veen moest worden aangevoerd.

Veel aandacht werd besteed aan de waterhuishouding. Om te verhinderen dat het hoger gelegen veen snel zou veraarden en dus inklinken, moest water met behulp van twee windmolentjes omhoog gepompt worden. In een aantal stappen stroomde het water dan weer via het sawagebied omlaag.

Ondanks de voorzorgmaatregelen is het veen door de jaren heen toch voor een groot deel veraard.

Gedurende de eerste jaren na de aanleg werd de tuin beheerd als wilde-plantentuin. In die beginfase zijn veel soorten, op basis van Plantengemeenschappen in Nederland aangeplant en uitgezaaid. Het beheer was toen vooral gericht op het in stand houden van soorten.

Later, na 1981, werd de tuin als natuurtuin beheerd en gold dat de natuur zich mocht ontwikkelen binnen de randvoorwaarden van het natuurlijk beheer. In die tijd heeft de tuin naam gemaakt als proeftuin van het natuurlijk groenbeheer.

Gras- en rietlanden werden gemaaid waarna het maaisel werd afgevoerd, akkers werden gespit en grienden, bosranden en struwelen gehakt en gesnoeid.

Vanaf 1981 heeft de beheerder de ontwikkeling van de vegetatie goed bijgehouden en het beheer hier op afgestemd. In de loop der jaren hebben zich tal van dieren vanuit de omgeving in de tuin gevestigd, maar ook het omgekeerde heeft op uitgebreide schaal plaatsgevonden. Een aantal plantensoorten dat ooit in de natuurtuin is geïntroduceerd komt nu ook elders in het Westerpark en in Zoetermeer voor. Een leuk voorbeeld van dit laatste verschijnsel is het voorkomen van de brede orchis in Zoetermeer.

Omdat de tuin ’s winters extra kwetsbaar is, is deze gedurende de periode november-maart voor het publiek gesloten. Hierdoor kunnen de dieren in alle rust in de tuin overwinteren.

 


Faciliteiten:

Email natuurtuingidsen: natuurtuin@zoetermeer.nl 

In de tuin staan bij de verschillende landschapjes kantelborden met algemene informatie over de natuurtuin. Vanaf maart t/m oktober is Het Westpunt, een klein informatiecentrum bij de ingang van de tuin, op zondag open van 13-16 uur. Er zijn dan vrijwilligers van verschillende samenwerkende natuurverenigingen aanwezig en er liggen boeken en tijdschriften ter inzage.

Er is een plattegrond met informatie over de tuin beschikbaar. Ook zijn boekjes met beschrijvingen van routes, uitgezet in het Westerpark, hier verkrijgbaar.

Elke vierde zondag van de maand zijn er rondleidingen (start om 14.00 uur) door Natuurgidsen.

 


« terug naar overzicht tuinlocaties